تعداد افراد آنلاين 2

تعداد بازدیدامروز 12

اداره ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
اخباراخبار کارآموزیاخبار

نام کاربری (شماره دانشجو/کداستادی):  
رمز عبور:(رمز آموزش) سایت شرکتهای دانش بنیان
سال سال (اخذ درس کارآموزی):  
ترم: